Search for:
Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów tzw. KPiR jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia ewidencji księgowej. Na jej podstawie ustala się podstawę opodatkowania, dlatego też została przewidziana wyłącznie dla celów podatkowych. Prowadzenie KPiR polega na ewidencjonowaniu poniesionych kosztów oraz przychodów osiągniętych w działalności.

Prowadzenie księgi Przychodów i rozchodów


Obowiązek prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów dotyczy:
  • - osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • - spółek cywilnych, jawnych i partnerskich , jeśli ich właścicielami są osoby fizyczne jeżeli osiągnięte przychody netto ze sprzedaży towarów i usług nie przekroczyły równowartości 2.000.000 EUR po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego miesiąca października roku poprzedniego. W roku 2021 limit przychodów wynosi 9.030.600 zł

W ramach prowadzenia przez nasze biuro KPiR dla klienta oferujemy następujące czynności:
  • - ewidencja przychodów i rozchodów,
  • - ewidencje i rejestry VAT,
  • - ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • - bieżące rozliczenia z US i ZUS,
  • - rozliczenia roczne z US i ZUS
  • - elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych VAT, PIT
  • - reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
  • - sporządzanie sprawozdań statystycznych na podstawie danych zawartych w księgach